Nieuws

Update belasting tweede verblijven De Panne aanslagjaar 2020

Geschreven door: Pieter Dewaele

De gemeente De Panne is begonnen met het versturen van de aanslagbiljetten voor de belasting op wooneenheden zonder domiciliëring voor het aanslagjaar 2020. Velen begrijpen niet hoe dit kan, aangezien het hof van beroep te Gent van 24 december 2019 de belasting onwettig heeft verklaard.

Hiervoor zijn twee redenen aan te halen:

HET REGLEMENT BESTAAT JURIDISCH NOG

In België kunt u alleen bij de Raad van State de nietigverklaring van een belastingreglement vorderen. Als de Raad van State het reglement vernietigt, verdwijnt het voor iedereen uit het rechtssysteem en kan de gemeente er zich niet meer op steunen om nieuwe aanslabiljetten te versturen. Dat is hier echter niet gebeurd: geen enkele eigenaar heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend tegen het belastingreglement. Dat is nu ook niet meer mogelijk: een beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking van het reglement.

Eigenaars die beroep instellen tegen een individuele aanslag brengen hun zaak voor de gewone rechtbank (en niet voor de Raad van State). Een gewone rechtbank is niet bevoegd om een belastingreglement nietig te verklaren. De gewone rechtbanken moeten dit gemeentelijk reglement wel toetsen aan hogere wettelijke normen en als zij een onwettigheid vaststellen, moeten zij het reglement buiten toepassing laten in het geschil dat werd voorgelegd. De rechtstreekse gevolgen van een dergelijk vonnis zijn beperkt tot de eigenaar en het aanslagjaar waarvoor de procedure is gevoerd.

ER IS EEN NIEUW REGLEMENT VAN TOEPASSING

De uitspraak van het Hof van Beroep te Gent van 24 december 2019 betrof het belastingreglement van 17 december 2013 voor de aanslagjaren 2014 – 2019. Op 13 mei 2019 heeft de gemeente een nieuw belastingreglement goedgekeurd voor de aanslagjaren 2020-2015. Het nieuwe reglement bevat echter geen essentiële wijzigingen ten opzichte van het vorige.

BESLUIT: DE AANHOUDER WINT.

De uitspraak van het hof van beroep te Gent van 24 december 2019 verbiedt de gemeente De Panne niet om nieuwe aanslagbiljetten te versturen. De wijzigingen die in het nieuwe reglement werden aangevoerd, werken de discriminerende behandeling van eigenaars van een tweede verblijf echter niet weg.

De eigenaars van een tweede verblijf kunnen met recht en reden bezwaar blijven aantekenen tegen de belasting. Een stroomdiagram geeft de procedure weer die u moet volgen. Een modeldocument voor het instellen van een bezwaarschrift vindt u als bijlage.

Download hier de bestanden:

Geike verniers k Cyd Jl X Si EQ unsplash

Eerdere publicaties van Pieter Dewaele