Nieuws

Belasting tweede verblijven De Panne onwettig

Geschreven door: Pieter Dewaele

KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIGDE DOOD

De gemeente De Panne heeft, net als vele andere (kust-)gemeenten, een belasting op tweede verblijven. De belasting treft eigenaars van een onroerend goed waar geen inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister is.

Anderzijds heeft de gemeente De Panne al in 2007 de aanvullende personenbelasting afgeschaft waardoor de eigen inwoners niet rechtstreeks bijdragen in de gemeentefinanciën.

De gemeente motiveerde dit verschil in behandeling op diverse gronden: tweede verblijvers zouden specifieke meerkosten veroorzaken, de belasting dient om de sociale cohesie en het residentieel wonen te beschermen, het betreft een forfaitaire weeldebelasting, …

Het hof van beroep te Gent heeft in zijn arrest van 24 december 2019 geoordeeld dat de belasting op wooneenheden zonder domicilie (zoals ze in De Panne wordt genoemd) in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.

De gemeente De Panne werd veroordeeld tot terugbetaling van de onterecht geïnde belasting.

Het hof van beroep bevestigt hiermee de rechtspraak die het al sinds 2013 ontwikkelt met betrekking tot dit soort van gemeentebelastingen.

OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

De uitspraak van het hof van beroep betreft een belastingreglement van 22 december 2014, dat van toepassing was op de aanslagjaren 2014 tot en met 2019.

Op 13 mei 2019 heeft de gemeenteraad een nieuw belastingreglement goedgekeurd voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Afgezien van wat tekstuele aanpassingen is de kern van de motivering ongewijzigd. Ook in het nieuwe reglement lijkt er geen redelijke objectieve verantwoording te zijn voor de discriminerende fiscale behandeling van eigenaars van wooneenheden zonder domicilie.

WACHTEN OP DE VERRIJZENIS?

De rechtspraak van het hof van beroep te Gent zal wellicht niet het definitieve einde betekenen van de belasting op tweede verblijven. Deze bron van inkomsten is te belangrijk voor de (kust-) gemeenten.

Het valt nu te bezien of de gemeente De Panne op korte termijn haar jongste belastingreglement zal bijsturen of zal kiezen voor een meer ingrijpende aanpassing van haar fiscaal beleid. Tot het zover is, kunnen eigenaars van een tweede verblijf maar beter verder bezwaar aantekenen tegen de belasting op wooneenheden zonder domicilie.