Nieuws

De neerlegging van de jaarrekening: een loutere formaliteit of een kwestie van leven en dood voor uw onderneming?

Geschreven door: Willem Wittouck

Vennootschappen zijn verplicht om uiterlijk 7 maanden na de afsluiting van ieder boekjaar een jaarrekening neer te leggen bij de balansencentrale van de Nationale Bank.

Het gebeurt wel eens dat vennootschappen nalaten hun jaarrekening op tijd neer te leggen omdat dit over het hoofd werd gezien, het financieel wat moeilijker gaat zodat er geen middelen kunnen gespendeerd worden aan de opmaak van een jaarrekening, etc.

Velen gaan er van uit dat dit een loutere formaliteit betreft. Niets is minder waar.

 

De vennootschapswetgeving voorziet dat rechtbanken de ontbinding kunnen uitspreken van vennootschapen die nalaten hun jaarrekening op tijd neer te leggen. De ontbinding van uw vennootschap impliceert dat uw vennootschap ophoudt te bestaan en dat zij haar ondernemingsactiviteiten niet meer kan en mag verderzetten en dit vanaf het moment dat de rechtbank de ontbinding uitspreekt.

Deze ontbindingen worden steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en weergegeven in de kruispuntbank voor ondernemingen zodat uw klanten, leveranciers, etc. kennis kunnen nemen van het feit dat uw vennootschap werd ontbonden. Dit kan bij hen een verregaand wantrouwen wekken met alle gevolgen van dien.

 

De kans dat dergelijke nalatigheid komt bovendrijven is niet gering de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden doen actief onderzoek gedaan naar vennootschappen die hun jaarrekening niet neerleggen. Zij brengen de rechtbanken hiervan systematisch op de hoogte zodat de rechtbank vervolgens de ontbinding van uw vennootschap kan uitspreken.

Daarnaast kan het parket of iedere belanghebbende (bijv. uw concurrent) zich eveneens tot de rechtbank wenden om de ontbinding van uw vennootschap te horen uitspreken.

De neerlegging van de jaarrekening van uw vennootschap is dan ook niet zomaar een formaliteit, maar kan werkelijk de doodsteek van uw onderneming betekenen.

Indien de rechtbank uw vennootschap heeft ontbonden, betekent dit evenwel nog niet dat uw vennootschap de genadeslag werd toegediend. Er is nog een termijn van een maand na publicatie van het vonnis in het Belgisch Staatblad om hoger beroep of verzet aan te tekenen.

 

Werd u opgeroepen om te verschijnen voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden of voor de ondernemingsrechtbank of heeft de rechtbank uw vennootschap reeds ontbonden, dan kunnen wij u bijstaan om deze ontbinding en haar nefaste gevolgen zoveel als mogelijk af te wenden.

Jaarrekening