Expertises

Ondernemingsrecht

Wij staan voor u klaar vanaf de oprichting van uw onderneming en doorheen het volledige groeiproces. Daarbij verlenen wij bijstand zowel aan de onderneming als aan haar managers, aandeelhouders en bestuurders.

Het ondernemingsrecht omvat regels die van toepassing zijn op de oprichting (vb. rechtspersoon, statuten, oprichteraansprakelijkheid), het bestuur en het management (bestuurdersaansprakelijkheid, managementovereenkomsten, verantwoording ten aanzien van de aandeelhouders), de financiering (vb. aandelen, leningen, investeringen, herstructurering, reorganisatie), de (re)organisatie (vb. fusies, overnames) en de ontbinding van een onderneming (vb. faillissement). Daarnaast regelt het ondernemingsrecht ook het handelsverkeer tussen ondernemingen onderling (vb. commerciële verkoopovereenkomsten, distributieovereenkomsten, handelshuur, brouwerijcontracten)

Wat meer info over ...

Handelscontracten, distributie- en mededingingsrecht

Algemene aan- en verkoopvoorwaarden, incasso lastens nalatige debiteuren, handelshuur, agentuur-, concessie-, franchising-, leasing- en distributieovereenkomsten, allerhande onbenoemde overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomsten, managementcontracten, etc.), Europees en Belgisch mededingingsrecht, kredietverzekering, enz.

Economisch recht, consumentenrelementering en handelspraktijken

Bijstand van ondernemingen inzake dwingende consumentenreglementering, bijstand van consumenten, oneerlijke handelspraktijken (oneerlijke afwerving van cliënteel/personeel/leveranciers, oneerlijke concurrentie, reglementering inzake reclame, uitverkoop, gezamenlijk aanbod, verkoop op afstand, etc.), enz.

Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (o.a. faillissement, gerechtelijke reoganisatie)

Begeleiding van cliënten bij faillissement van een debiteur, begeleiding van zaakvoerders, bestuurders en persoonlijke zekerheidsstellers bij faillissement van de onderneming, begeleiding van vennootschappen in vereffening, aanvraag en begeleiding van buitengerechtelijke en gerechtelijke reorganisatie (Wet Continuïteit Ondernemingen), schuldvorderingen en voorrechten, rangregeling, enz.

Verbintenissen- en contractenrecht

Algemeen en bijzonder verbintenissenrecht, koop-verkoop, algemene huur, woninghuur, handelshuur, pacht, aanneming van diensten, lastgeving, bewaargeving, lening, borg, enz.

Vennootschapsrecht en M&A

Oprichting en corporate housekeeping, aandeelhouders- en managementovereenkomsten, fusies en splitsingen, overdracht en herstructurering van ondernemingen, handelszaak en vennootschappen, aansprakelijkheid van bestuurders, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders, diverse andere conflictsituaties, enz.

Financieel recht

Kredietovereenkomsten (hypothecaire kredieten, consumentenkredieten, bankrekeningen, enz.).

Aannemingsrecht

Adviesverlening en bijstand bij aannemings- en architectenovereenkomsten, veiligheidscoördinatie, bouwgeschillen, aansprakelijkheidsvorderingen (architect en aannemer), expertises,...

Vastgoedrecht

Vastgoedovereenkomsten (koop- en huurovereenkomsten, bouwpromotie, onroerende leasing,...), erfenis en schenking van onroerende goederen, verzekering van onroerende goederen,...

Strafrecht en enonomisch strafrecht

Begeleiding van cliënten in het kader van een strafonderzoek, bijstand voor de Raadkamer, de Kamer van Inbeschuldigingstelling en de Correctionele Rechtbank, verdediging van burgerlijke partijen, het opstellen en opvolgen van klachten met burgerlijke partijstelling, enz. Het behandelen van dossiers die betrekking hebben op vermeende fiscale fraude, douanemisdrijven, misbruik van voorkennis, witwaspraktijken, misbruik van vennootschapsgoederen, enz.

Procesrecht en internationaal privaatrecht

In elk van voornoemde materies komen wij in aanraking met het procesrecht, en vaak ook met het internationaal privaatrecht. Procesrecht en internationaal privaatrecht beschouwen wij dan ook niet als een specialiteit op zich. Wij hebben allemaal ervaring met het voeren van procedures, zowel voor rechtbanken als voor arbitrale colleges.

Publiekrecht

Administratief- en milieurecht, energie- en klimaatrecht, stedenbouw, overheidsopdrachten, overheidsconcessies, en publiek-private samenwerking.

Sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht

Arbeidsvoorziening en werkloosheid, gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, redactie arbeidsovereenkomsten (werknemers, bedienden, handelsvertegenwoordiger), loon en voordelen, arbeidstijd, welzijn op het werk, privacywetgeving, intellectuele eigendomsrechten en werknemers, enz. Voor deze materies werken wij in bepaalde gevallen samen met meer gespecialiseerde adviseurs, al dan niet advocaten.

Fiscaal recht

Personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners, BTW, registratie-, griffie en hypotheekrechten, successierechten en successieplanning, douane en accijnzen, regionale en lokale belastingen, internationaal fiscaal recht, fiscale procedure. Voor deze materies werken wij in bepaalde gevallen samen met meer gespecialiseerde adviseurs, al dan niet advocaten.