Expertises

Administratief recht


Overheden treden op in diverse juridische kaders, waarbij het publiekrecht de relatie tussen de overheid en haar burgers en tussen de overheden onderling regelt. Het publiekrecht omvat de regels en voorschriften die de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rechten van de overheid en haar organen, evenals de rechten en plichten van individuele burgers, regelen. (DSD advocaten is een vaste partner van verschillende overheden voor advies, bijstand in onderhandelingen en gerechtelijk procedures.)

Het publiekrecht regelt de onderlinge verhouding tussen overheidsinstanties en de verhouding tussen de burger en de overheid. Het heeft onder meer betrekking op gerechtelijke onteigening, overheidsaansprakelijkheid, fiscale geschillen.

Overheden komen in aanraking met alle facetten van het recht. DSD advocaten is een vaste partner van verschillende overheden en van publiekrechtelijke ondernemingen en autonome overheidsinstellingen voor advies, bijstand in onderhandelingen en gerechtelijk procedures in verschillende materies (gerechtelijke onteigening, strafrechtelijke verdediging, overheidsaansprakelijkheid, procedures voor de Raad van State).

Daarnaast staan wij ook particulieren bij in hun geschillen (vergunningsbetwistingen, fiscale geschillen) met de overheid.

In de verhouding tussen de overheid en haar burgers en tussen overheden onderling kunnen ook geschillen rijzen. Deze geschillen hebben betrekking op verschillende facetten van het recht. Zowel overheden als particulieren kunnen zich laten bijstaan door DSD Advocaten.